GDPR / Cookies

Tato stránka vysvětluje, jak hybaskova.art používá cookies a jak to ovlivňuje vaši návštěvu.

Aktualizace Zásad: Poslední aktualizace 25.2.2024

1. Úvod: Naše webové stránky používají cookies k zlepšení vaší online zkušenosti. Používání cookies může zahrnovat i třetí strany, které s námi spolupracují.

2. Co jsou cookies? Cookies jsou malé soubory uložené na vašem zařízení, které pomáhají webu zapamatovat si informace o vaší návštěvě.

3. Jak používáme cookies?

  • Technické cookies: Zajišťují správnou funkčnost webu.
  • Statistické cookies: Pomáhají nám zlepšovat web na základě vašeho používání.
  • Marketingové cookies: Používají se k personalizaci reklam.

4. Vaše volby: Při první návštěvě budete požádáni o souhlas s používáním určitých typů cookies. Tento souhlas můžete kdykoli změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

5. Správa cookies: Prohlížeč vám umožňuje smazat nebo odmítnout cookies, ale to může ovlivnit funkčnost webu.

6. Vaše práva: Máte právo požadovat přístup k vašim údajům, jejich opravu nebo smazání. Pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktujte nás: Pro jakékoli dotazy týkající se používání cookies nás kontaktujte na katerina@hybaskova.art

Děkujeme za návštěvu hybaskova.art!

Podmínky ochrany osobních údajů GPDR

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kateřina Hybášková (dále jen: „správce“)

2. Kontaktní údaje správce a majitele jsou adresa: Kateřina Hybášková, IČO 09512055 se sídlem Za Chlumem 750, Bílina / email: katerina@hybaskova.art Všechny přístupy k PC, emailům a datům jsou chráněny heslem. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce pro ochranu osobních údajů: Kateřina Hybášková, majitelka.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, ko 2 smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. Například použití Vaší zaslané fotografie se zakoupeným výrobkem. IV. Doba uchovávání údajů Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • služby v souvislosti s provozováním e-shopu, • zajišťující marketingové služby. 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. Mailchimp. VI. Vaše práva Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 3 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, dvoufázové ověření hesel, ukládání dat na vlastní zabezpečeném serveru 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. VIII. Závěrečná ustanovení Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. Kateřina Hybášková – Bykat